با ساخت محتوا از مونوپی جایزه و تخفیف بگیر!

با تولید محتوا هدفمند و انتشار در شبکه های اجتماعی اینستاگرام  از مونوپی کسب امتیاز کنید و  جایزه بگیرید.
نام امتیاز در پلتفرم مدرسه مونوپی MonoGem
نام امتیاز در پلتفرم چالش و مسابقه MonoCoin